1714
57,5x57,5 - PEI: 5

1715
57,5x57,5 - PEI: 5

1772
57,5x57,5 - PEI: 4

1803
57,5x57,5 - PEI: 4

Alameda - Lançamento
75,5x75,5 (RT) - PEI: 4

Alameda Pecan - Lançamento
75,5x75,5 (RT) - PEI: 4

Bari Branco III - Lançamento
32x57,5 - PEI: Revestimento

Belize - Lançamento
39x75,5 (RT) - PEI: Revestimento

Belize Matte - Lançamento
39x75,5 (RT) - PEI: Revestimento

Black Board - Lançamento
39x75,5 (RT) - PEI: Revestimento

Calacata Gold Matte - Lançamento
75,5x75,5 (RT) - PEI: 4

Calacata Matte - Lançamento
75,5x75,5 (RT) - PEI: 4

Canjiquinha
32x57,5 - PEI: Revestimento

Chiaro - Lançamento
75,5x75,5 (RT) - PEI: 4

Cimento Brilho - Lançamento
57,5x57,5 - PEI: 4

Citta Matte - Lançamento
75,5x75,5 (RT) - PEI: 4